Start UP!

Кредити/Гаранције за финансирање „Start UP“ програма радно неактивних жена и других лица са територије АП Војводине

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Набавка опреме и обртних средстава намењених:

 • производњи и преради
 • туризму
 • занатству-старим занатима
 • трговини као и
 • услугама

Не финансира се примарна пољопривредна производња, набавка путничких возила која се не користе за обављање регистроване делатности, коцкарнице, производња и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним
конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.
За финансирање обртних средстава може се користити максимално 30% одобрених средстава кредита

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

РАДНО НЕАКТИВНИМ ЖЕНАМА И ДРУГИМ ЛИЦИМА
чије је пребивалиште, односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 2.000,00 ЕУР до максималнo 20.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок отплате кредита до 6 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период у договору са пословном Банком
Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком
Учешће у складу са пословном политиком Банке
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна или купопродајног уговора, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Накнада Банке за обраду захтева у складу са пословном политиком Банке
Накнада за превремену отплату 0%
Накнада за мониторинг 0%
Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Обавезни инструменти обезбеђењa бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица;
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета у минималном односу у вредности 1:1 за клијенте А и Б категорије, а за остале клијенте минимални однос вредности 1:1,3 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Фонда,
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,2 за клијенте А и Б категорије, а за остале клијенте минимални однос вредности 1:1,5 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Фонда;
 • Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ