Репроматеријал

Кредити/Гаранције за финансирање набавке репроматеријала у пољопривреди

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

 • семенска роба,
 • ђубриво,
 • заштитна хемијска средства,
 • гориво,
 • сточна храна
 • остали репроматеријал у пољопривреди

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Право учешћа на Конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају следеће услове:
Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
 • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

 • Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 3.000 ЕУР и максимално 100.000 ЕУР у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење или од минимално 300.000 РСД и максимално 12.000.000 РСД
Рок отплате кредита до 36 месеци, уз уговорну обавезу годишње ревизије пословања клијента (12 месеци од пуштања у течај) са обавезом измирења револвинг кредита у износу од 70% укупног дуга у банци, 15 дана пре годишњег мониторинга. У случају да је процена (мониторинг) негативна, кредит доспева у целости и клијент је дужан да измири све обавезе по доспелом кредиту;
Номинална каматна стопа У договору са пословном Банком
Пуштање кредита у коришћење врши се са рачуна Банке уз профактуре као контроле намене, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
Начин отплате кредита у једнаким месечним и тромесечним ануитетима/ратама у договору са Банком. Клијент може уговорити и револвинг опцију кредита. Кредит се одобрава у динарима или у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Превремена отплата 0%
Накнада за мониторинг 0%
Накнада Банке за обраду захтева До 1% од износа одобреног кредита
Накнада за превремену отплату 0%
Накнада за мониторинг 0%
Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 9.000,00 динара на текући рачун Фонда
Обавезни инструменти обезбеђењa бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица Или
 • хипотека 2. реда на пољопривредном земљишту за кориснике гаранција Гаранцијског фонда ( на пољопривредном земљишту на коме је већ уписана хипотека 1. реда у корист Гаранцијског фонда) у минималном односу у вредности 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности
 • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ