Предузетнице и млади

Кредити/Гаранције за предузетнице, власнице малих предузећа и младе до 35 година старости

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Набавка опреме намењене обављању пословне делатности
Не финансира се набавка путничких возила која се не користе за обављање регистроване делатности, набавка опреме намењене опремању угоститељских објеката (кафића), трговинских објеката, коцкарница, производња или трговина дуваном или производња и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.
За финансирање обртних средстава може се користити максимално 30% одобрених средстава кредита.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

За предузетнице, власнице малих предузећа и младе до 35 година старости чије је пребивалиште, односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

  • кредит са нижом каматом
  • дужи период мировања
  • дужи рок отплате кредита
  • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 2.000,00 ЕУР до максималнo 20.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење, с тим да за учеснике који немају ни један финансијски извештај максимални износ кредита је 10 000 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок отплате кредита до 6 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период до 12 месеци, који је укључен у рок отплате кредита
Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна или купопродајног уговора, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Превремена отплата 0%
Накнада Банке за обраду захтева до 1% од износа одобреног кредита
Накнада за превремену отплату 0%
Накнада за мониторинг 0%
Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Обавезни инструменти обезбеђењaбланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

  • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
  • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
  • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
  • Банка и фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ