МЕХАНИЗАЦИЈА

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

 • комбајни
 • трактори
 • друге самоходне машине
 • прикључне пољопривредне машине
 • матичнo стадo
 • вишегодишњи засади воћа и винограда (саднице и пратећа опрема)
 • опрема из области производње и складиштења
 • житарица, индустријског, лековитог, ароматичног
 • и зачинског биља, воћа, поврћа, украсног биља,
 • као и опрема за мобилне сушаре,
 • опрема за наводњавање, опрема за заштиту од елементарних непогода, опрема за сточарску производњу, опрема за пчеларску производњу и опрема за подизање енергетски ефикасности у пољопривредној производњи

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привредна друштва (микро, мала и средња), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 3.000,00 ЕУР до максималнo 150.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Износ кредита за проширење матичног стада до максималнo 50.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Износ кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда (саднице и опрема) до максималнo 30.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком
Грејс период код кредита за проширење матичног стада до 12 месеци, који је укључен у рок отплате кредита
Грејс период код кредита за подизање нових вишегодишњих засада воћа и винограда (саднице и опрема) до 24 месеца, који је укључен у рок отплате кредита
Рок отплате кредита До 10 година
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу овереног купопродајног уговора / предуговора или предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Превремена отплата 0%
Накнада Банке за обраду захтева До 1% од износа одобреног кредита
Накнада за превремену отплату 0%
Накнада за мониторинг 0%
Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
 • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ