Опрема

Кредити/Гаранције за финансирање набавке нове опреме

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

производња и прерада, туризам, производне и друге услуге
Не финансира се набавка путничких возила која се не користе за обављање пословне делатности, набавка опреме намењене опремању угоститељских објеката (кафића), трговинских објеката, коцкарница, производња или трговина дуваном или производња и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањенима.
За финансирање обртних средстава може се користити максимално 30% одобрених средстава кредита.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привредна друштва (микро, мала и средња), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту
(главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ кредита: од минимално 3.000,00 ЕУР до максималнo 350.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок враћања кредита: до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период: до 18 месеци, који је укључен у рок отплате кредита
Максимална каматна стопа до у договору са пословном Банком
Начин отплате у договору са банком, по Вашој мери
Учешће у складу са пословном политиком Банке
Превремена отплата 0%
Накнада банке за обраду кредитног захтева до 1% од износа одобреног кредита, једнократно унапред
Провизија из издавање гаранције 0,5% на годишњем нивоу у висини номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције,а свака наредна на остатак гарантованог дуга
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Обавезни инструменти обезбеђења Бланко сопствене менице,
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или – Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ