КУПОВИНА ОБЈЕКАТА

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање и куповину објеката за обављање привредних делатности и вршење медицицинских и васпитно-образовних услуга

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
 • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава:

 • Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ кредита у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 10.000,00 до максимално од ЕУР 250.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБC, на дан пуштања кредита у течај
Рок враћања кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период до 12 месеци, који је укључен у рок отплате кредита
Максимална каматна стопа до у договору са пословном Банком
Начин отплате у договору са банком, по Вашој мери
Учешће у складу са пословном политиком Банке
Превремена отплата 0%
Накнада банке за обраду кредитног захтева до 1% од износа одобреног кредита, једнократно унапред
Провизија из издавање гаранције 0,5% на годишњем нивоу у висини номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције,а свака наредна на остатак гарантованог дуга
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу овереног купопродајног уговора, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Обавезни инструменти обезбеђења Бланко сопствене менице,
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
 • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ