ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Изградња, реконструкција, доградња и адаптација:

 • силоса
 • подних складишта
 • хладњача
 • објеката за узгој, држање и промет животиња и других објеката везаних за пољопривредну производњу
 • објеката за обављање производних и услужних делатности
 • као и набавка пратеће опреме

Гаранцијски фонд може у складу са својом пословном политиком, уговоритиу да се до 25% средстава кредита користи за грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привредна друштва (микро, мала и средња), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
 • Подржани пројекат морабити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун
 • Мање од 70 година живота на дан отплате последње рате

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 350.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок враћања кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период до 24 месеци, који је укључен у рок отплате кредита. У случају кредитног оквира, максимални период расположивости за повлачење транши је до 12 месеци који је укључен у грејс период
Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком
Грејс период код кредита за проширење матичног стада до 12 месеци, који је укључен у рок отплате кредита
Учешће врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пушања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Превремена отплата 0%
Накнада Банке за обраду захтева до 1% од износа одобреног кредита
Накнада за превремену отплату 0%
Накнада за мониторинг 0%
Накнада за превремену отплату 0%
Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције Бланко сопствене менице,
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
 • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ