Изградња Објеката

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ И АДАПТАЦИЈЕ OБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ КАО И НАБАВКЕ ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

ПРИОРИТЕТ У ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈА

Изградња, реконструкција, доградња и адаптација:

 • силоса
 • подних складишта
 • хладњача
 • објеката за узгој, држање и промет животиња и других објеката везаних за пољопривредну производњу
 • објеката намењених за даљу продају уколико је корисник регистрован за обављање ове делатности
 • као и набавка пратеће опреме

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Гаранцијски фонд може у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за остале грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом.

Привредна друштва (микро, мала и средња):

 • Пословно седиште на територији АП Војводине
 • Подржани пројекат морабити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

Гаранцијски фонд може у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за остале грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом.

Земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији АП Војводине
 • Подржани пројекат морабити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

Гаранцијски фонд може у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за остале грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита: у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 5.000,00 до максимално ЕУР 100.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај;
Рок отплате кредита: до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејс периода и до 24 месеца отплате;
Грејс период: до 12 месеци, који је укључену рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода;
Номинална каматна стопа: пројектована каматна стопа је 1% на годишњем нивоу, односно најнижа каматна стопа коју одобри пословна банка;
Учешће: у складу са пословном политиком банке;
Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун клијента, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
Отплата кредита: по истеку грејс периода у једнаким месечним ануитетима/ратама и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате;
Накнада Банке за обраду кредитног захтева: у складу са пословном политиком Банке;
Накнада за превремену отплату: 0%;
Накнада за мониторинг: 0 %.
Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или;
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу у вредности 1:1,2 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања; или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,2 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања; Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.

Кредити / Гаранције
за финансирање набавке нове и половне пољопривредне механизације и опреме

Кредити / Гаранције
за финансирање инвестиција у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма

Кредити / Гаранције
за обезбеђење дугорочних кредита за набавку нове и половне опреме

Кредити / Гаранције
за финансирање „Start UP“ програма радно неактивних жена и других лица са територије АП Војводине

Кредити / Гаранције
за набавку опреме предузетницама, женама оснивачима малих предузећа и почетницима у бизнису који делатност обављају мање од три године

Кредити/Гаранције
за финансирање набавке репроматеријала у пољопривреди

Кредити / Гаранције
за енергетску ефикасност

Кредити / Гаранције
за куповину пољопривредног земљишта

Кредити / Гаранције
за финансирање изградње, реконструкције, доградње и адаптације oбјеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавке пратеће опреме

Кредити / Гаранције
за куповину објеката и грађевинског земљишта за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно – образовних услуга