ИПАРД ПОДСТИЦАЈИ

Кредити/Гаранције одобрене за финансирање инвестиција у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције и јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

1. Изградња, реконструкција, доградња и адаптација:

 • Силоса
 • Подних складишта
 • Хладњача

2. Набавка пратеће опреме
Гаранцијски фонд може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита користи за грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привредна друштва (микро, мала и средња), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 350.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок отплате кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период до 24 месеца , који је укључен у рок отплате кредита
Номинална каматна стопа У случају кредитног оквира, максимални период расположивости за повлачење транши је до 12 месеци који је укључен у грејс период
Учешће у договору са пословном Банком
Пуштање кредита у коришћење у складу са пословном политиком Банке
Начин отплате кредита врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Превремена отплата по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Накнада Банке за обраду захтева 0%
Накнада за превремену отплату До 1% од износа одобреног кредита
Накнада за мониторинг 0%
Провизија за издавање гаранције 0%
Трошкови спровођења Конкурса 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Обавезни инструменти обезбеђењa Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Остали инструменти обезбеђења

 • бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
 • Банка и фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих
  обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ