Енергетска Ефикасност

Кредити/Гаранције за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

1. Зграде:

 • Замена система грејања
 • Замена система за хлађење
 • Изолација спољних зидова и кровова
 • Замена спољних прозора
 • Замена спољних врата
 • Замена нерегулисаних пумпи централног грејања новим, електронски регулисаним пумпама

2. Коришћење извора обновљиве енергије:

 • Соларно-термални системи за топлу санитарну воду
 • Замена конвенционалног система грејања топлотном пумпом
 • Уградња умреженог фотонапонског система

3. Расвета:

 • Замена инкаденсцентних (класичних) сијалица новим ЦФЛ сијалицама
 • Замена старих флуоресцентних лампи модерним Т5 лампама са електронским баластом

4. Пољопривредна опрема:

 • Пољопривредна механизација (трактори, комбајни) са Тier III или Еуро 3А мотором као и мултифункционалне машине са минимум три функције
 • Пољопривредни алати
 • Рекуперација топлоте у млекарама
 • Комбајн са Тier III или Еуро 3А мотором
 • Замена система за наводњавање

5. Друга опрема која је у складу са чланом 3 Конкурса

Набавка енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије, с тим да банка може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за додатне трошкове.
Под енергетски ефикасном опремом подразумевамо опрему која доводи до смањења потрошње енергије за минимално 20% и која доводи до смањења емисије CО2 од минимално 20%. Уколико се у оквиру једног кредита финансира више различитих мера енергетске ефикасности, свака мера, односно опрема која се финансира мора остварити уштеду од минимално 20%.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привредна друштва (микро, мала и средња), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима из Конкурса

Физичка лица, носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије
СВИ КОНКУРСИ

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 250.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок отплате кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период до 18 месеци, који је укључен у рок отплате кредита
Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком
Учешће у складу са пословном политиком Банке
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Накнада Банке за обраду захтева До 1% од износа одобреног кредита
Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда
Обавезни инструменти обезбеђење бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу у вредности 1:1,3 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,5 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања
 • Банка и фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ