Енергетска Ефикасност

Кредити/Гаранције за енергетску ефикасност

 

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

 • Енергетски ефикасне производне машине
 • Изолација објеката и столарија
 • Осветљење објекта
 • Сертификовани енергетски ефикасни објекти
 • Опрема за грејање и хлађење (котлови, топлотне пумпе, системи за климатизацију и др.)
 • Опште технологије (електро-мотори, пумпе, фреквентни регулатори и др.)
 • Постројења на обновљиве изворе енергије (соларне и биогасне електране, соларни колектори, котлови на биомасу и др.)
 • Електрична и „plug-in“ хибридна возила
 • Енергетски ефикасна пољопривредна механизација (комбајни, трактори и остале самоходне машине)
 • Нестандардне технологије (специфичне производне линије, канцеларијска и остала опрема)
 • Органска производња
 • Управљање отпадом и сл.
 • Постројења за прераду отпадних вода.

Квалификоване инвестиције и улагања у енергетску ефикасност која се односе на побољшање енергетске ефикасности објеката и индустријског сектора треба да задовоље намање један од следећих критеријума:

 • ESR (однос уштеде енергије) једнак или већи од 30% у грађевинском сектору, мерено на годишњем нивоу, са истим елементима;
 • ESR (однос уштеде енергије) једнак или већи од 20% у свим осталим случајевима, мерено на годишњем нивоу, са истим елементима;
 • Смањење емисија гасова стаклене баште, мерено у еквивалентним тонама CO2 од 20% или више, мерено на годишњој бази са истим елементима;
 • Уколико је тренутни минимални национални
  критеријум мањи у односу на горе наведене
  критеријуме, у том случају биће примењени
  национални критеријуми.

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање енергетске ефикасности, с тим да Банка може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се 25% средстава кредита користи за додатне трошкове који су директно повезани са финансирањем пројекта.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Физичка лица, носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Привредна друштва (микро, мала и средња):

 • Пословно седиште на територији АП Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима из Конкурса

Земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији АП Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима из Конкурса

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 450.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење
Рок отплате кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење
Грејс период у договору са пословном Банком
Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком
Учешће у складу са пословном политиком Банке
Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном средњем курсу НБС на дан пушања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење
Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате
Накнада Банке за обраду захтева у складу са пословном политиком Банке
Накнада за превремену отплату 0%
Накнада за мониторинг 0%
Провизија за издавање гаранције0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције
Обавезни инструменти обезбеђење бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица;
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета у минималном односу у вредности 1:1 за клијенте А и Б категорије, а за остале клијенте минимални однос вредности 1:1,3 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Фонда,
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,2 за клијенте А и Б категорије, а за остале клијенте минимални однос вредности 1:1,5 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Фонда;
 • Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.

Кредити / Гаранције
за финансирање набавке нове и половне пољопривредне механизације и опреме

Кредити / Гаранције
за финансирање инвестиција у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма

Кредити / Гаранције
за обезбеђење дугорочних кредита за набавку нове и половне опреме

Кредити / Гаранције
за финансирање „Start UP“ програма радно неактивних жена и других лица са територије АП Војводине

Кредити / Гаранције
за набавку опреме предузетницама, женама оснивачима малих предузећа и почетницима у бизнису који делатност обављају мање од три године

Кредити/Гаранције
за финансирање набавке репроматеријала у пољопривреди

Кредити / Гаранције
за енергетску ефикасност

Кредити / Гаранције
за куповину пољопривредног земљишта

Кредити / Гаранције
за финансирање изградње, реконструкције, доградње и адаптације oбјеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавке пратеће опреме

Кредити / Гаранције
за куповину објеката и грађевинског земљишта за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно – образовних услуга