COVID 19

Кредити/Гаранције КОНКУРС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ (КОНКУРС ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА) УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID – 19

ПРИОРИТЕТ У ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈА

Oбезбеђења обртних средстава за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.
Одобрена средства се могу користити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава (за измиривање обавеза према добављачима за набављени материјал, гориво, сировине, за допуну залиха, за сезонске потребе, за измирење обавеза према држави, за зараде као и сва друга плаћања којима се омогућава одржавање текуће ликвидности, осим за рефинансирање кредита код пословних банака, Фонда за развој и других финансијских организација).

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ?

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији АПВ;
 • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

 • Пребивалиште на територији АПВ;
 • Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ КОНКУРСА

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР?

Зато што издавањем наше гаранције,
Банка Вама одобрава:

 • кредит са нижом каматом
 • дужи период мировања
 • дужи рок отплате кредита
 • ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита: у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 5.000,00 до максимално ЕУР 100.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај;
Рок отплате кредита: до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејс периода и до 24 месеца отплате;
Грејс период: до 12 месеци, који је укључену рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода;
Номинална каматна стопа: пројектована каматна стопа је 1% на годишњем нивоу, односно најнижа каматна стопа коју одобри пословна банка;
Учешће: у складу са пословном политиком банке;
Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун клијента, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење;
Отплата кредита: по истеку грејс периода у једнаким месечним ануитетима/ратама и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате;
Накнада Банке за обраду кредитног захтева: у складу са пословном политиком Банке;
Накнада за превремену отплату: 0%;
Накнада за мониторинг: 0 %.
Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд
Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или;
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу у вредности 1:1,2 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања; или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,2 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања; Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕТНАЦИЈУ