USAID “Better energy” тим у посети Gаранцијском фонду AП Војводине

Нови Сад, 19. септембар 2022.

Директор USAID Better Energy пројекта, господин Денијел Берт, госпођа Лена Братић, лидер компоненте за ЕЕ и Бонние Норман, виши саветник за одрживе финансије и председник Е3 интернацинал су одржали састанак данас са господином Ђорђем Раковићем, директором Гаранцијског фонда АП Војводина. Тема састанка биле су могућности сарадње и успостављања одживог механизма финансирања енергетске ефикасности у зградама заједничког становања.
Овим пoводом било је речи о успостављању ефикасног система, који би се реализовао у облику пилот пројекта, а подразумевао би укључивање компанија које би биле ангажоване за професионално одржавање зграда.
Могућност успостављања овог облика сарадње, мапирао би Републику Србију на листу енергетски ефикасних земаља, које већ у свом систему и стратегијама пружају својим суграђанима овај облик услуге и успостављање сарадње између професионалних комапанија које се баве одржавањем зграда и домаћинстава и тиме доприносе енергесткој ефикасности заједнице.
Ово се показало као добар пример праксе у многим земљама, у циљу смањења потрошње енергије и веће енергетске ефикасности, као што је на пример у већини земаља ЕУ (попут Словачке, Немачке итд. )изјавила је госпођа Лена Братић, лидер компоненте за ЕЕ.

Novi Sad, September 19, 2022
USAID „Better energy“ team visiting the guarantee fund of Vojvodina

Mr. Denijel Bert, director of the USAID Better Energy project, Ms. Lena Bratić, leader of the component for EE and MS. Bonnie Norman, senior sustainable finance advisor and president of E3 international met today with Mr. Đorđe Ranković, director of the guarantee fund of AP Vojvodina, where they talked about the possibilities of cooperation and the establishment of a viable financing mechanism for energy efficiency in shared housing buildings.
On this occasion, there was a word about potential establishing of an efficient system, which would be implemented in the form of a pilot project, and would involve the inclusion of companies that would be hired for professional building maintenance.
The possibility of establishing this form of cooperation would put the Republic of Serbia on the list of energy-efficient countries, which already in their system and strategies provide to their citizens with this form of service and have established cooperation between professional companies that deal with the maintenance of buildings and households and so contribute to the energy efficiency of the community.

This has proven to be a good example of practice in many countries, with the aim of reducing energy consumption and greater energy efficiency, as for example in most EU countries (such as Slovakia, Germany, etc.), said Mrs. Lena Bratić, leader of the EE component.

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2022-09-20T12:42:08+00:00

Title

Go to Top