Кредити / Гаранције за финансијску подршку привредним субјектима за одржавање ликвидности
(конкурс за обртна средства) услед пандемије COVID – 19

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Oбезбеђења обртних средстава за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.
Одобрена средства се могу користити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава (за измиривање обавеза према добављачима за набављени материјал, гориво, сировине, за допуну залиха, за сезонске потребе, за измирење обавеза према држави, за зараде као и сва друга плаћања којима се омогућава одржавање текуће ликвидности, осим за рефинансирање кредита код пословних банака, Фонда за развој и других финансијских организација).

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:
• Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
• Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
• Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
• Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.
Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:
• Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
• Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

Oсновни услов за издавање Гаранција, односно за реализацију ових кредита је да привредни субјекат, у периоду од 15.03.2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење, не смањује број запослених више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се завршава у наведеном временском оквиру.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 100% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 5.000,00 до максимално ЕУР 100.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај

Рок отплате кредита до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејс периода и до 24 месеца отплате

Грејс период до 12 месеци, који је укључену рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода

Номинална каматна стопа пројектована каматна стопа је 1% на годишњем нивоу, односно најнижа каматна стопа коју одобри пословна банка

Учешће у складу са пословном политиком банке

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун клијента, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење

Отплата кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним ануитетима/ратама и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате

Накнада Банке за обраду кредитног захтева у складу са пословном политиком Банке

Накнада за превремену отплату 0%

Накнада за мониторинг 0%

Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд

Остали инструменти обезбеђења

  • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или;
  • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу у вредности 1:1,2 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања; или
  • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,2 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну каматуи евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања;
  • Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.