COVID – 19 Kонкурс за финансијску подршку привредним субјектима

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

  • Пословно седиште на територији АПВ;
  • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АПВ;
  • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
  • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица-носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

  • Пребивалиште на територији АПВ;
  • Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

ПРИОРИТЕТ У ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈА

Oбезбеђења обртних средстава за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

Одобрена средства се могу користити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава (за измиривање обавеза према добављачима за набављени материјал, гориво, сировине, за допуну залиха, за сезонске потребе, за измирење обавеза према држави, за зараде као и сва друга плаћања којима се омогућава одржавање текуће ликвидности, осим за рефинансирање кредита код пословних банака, Фонда за развој и других финансијских организација).

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

2020-09-16T07:41:38+00:00