Промовисање обновљивих извора енергије, употреба биомасе од стране фармера у Војводини

На основу више студија, биомаса представља најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Републици Србији и у АП Војводини. На простору АП Војводине најзначајнији потенцијал биомасе чине жетвени остаци, остаци ратарске производње, биљна маса настала у виноградарској и воћарској производњи као и примарне прераде пољопривредних производа.
Ипак, иако постоји значајан потенцијал, фармери у Војводини нису у довољној мери информисани и свесни могућности за коришћење енергије из биомасе. Такође, а као последица неинформисаности, фармери су веома често неповерљиви и сумњичави када је реч о потенцијалним бенефитима које коришћење биомасе може да им донесе. Како би се ово превазишло, кампања којом би се информисали фармери, а коју би спровели поуздани и репутабилни актери, била би могући корак напред у изградњи поверења и преношењу тачних и релевантних информација и података о трошковима и добитима производње и коришћења биомасе од стране фармера.

Из наведених разлога, Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине је иницирао пројектно партнерство са Хајнирх Бел фондацијом, имајући у виду експертизу и вишегодишњу посвећеност Фондације у промовисању обновљивих извора енергије.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ:

Општи циљ пројекта је промоција и фацилитација производње и употребе биомасе у пољопривредној производњи у Аутономној Покрајини Војводини.

Посебни циљеви:

  1. Развијање модела коришћења енергије из биомасе из пољопривредне производње
  2. Изградња поверења и информисање фармера у Војводини о коришћењу биомасе из пољопривредне производње као извора енергије, на основу три модела
  3. Развој и унапређење финансијских инструмената за фацилитацију производње и употребе биомасе из пољопривредне производње
  4. Повећање коришћења обновљивих извора енергије, промовисањем и заговарањем коришћења биомасе као извора енергије у пољопривредној производњи.

АКТИВНОСТИ

  1. Развијање три модела коришћења енергије из биомасе из пољопривредне производње

Студије случаја, одабране као најчешћи модели које пољопривредници у Војводини могу користити, ће бити израђене. Студије случаја ће укључивати коришћење енергије биомасе из пољопривредне производње за грејање објеката, као што су објекти за сушење, објекти на живинарским фармама, пластеници, као и објеката за становање. Ове студије ће представити упоредну анализу о предностима коришћења биомасе у односу на фосилна горива, у пољопривредној производњи. Поред тога, ове студије случаја ће обухватити анализу трошкова и користи, као и прегледе и објашњења неопходних технолошких процеса, и најадекватније технолошке изборе, на основу стандарда Европске уније.

  1. Припрема промотивних брошура

На основу развијене студије, биће израђене брошуре, које ће бити објављене и широко дистрибуиране фармерима и другим заинтересованим странама. Циљ брошура је да пољопривреднике информише о коришћењу биомасе као извора енергије, са фокусом на податке о трошковима и користима, на информативан, једноставан и практичан начин. Брошура ће садржати релевантне информације о биомаси као таквој, у контексту пољопривредне производње, као и конкретне примере, практичне савете, моделе најбољих пракси, као и јасна објашњења о користима за ефикаснију пољопривредну производњу. Поред тога, посебна пажња ће бити посвећена неопходним технолошким процесима, и најадекватнијим технолошким изборима, а на основу стандарда Европске уније.

  1. Организовање 10 инфо сесија у локалним заједницама АП Војводине

Ових 10 инфо-сесија ће бити организовано у локалним заједницама у АП Војводини, у циљу представљања предности и процеса коришћења биомасе као извора енергије,  као и у циљу изградње поверења и подизања свести пољопривредника о биомаси. Инфо-сесије ће бити организоване у Сомбору, Суботици, Кикинди, Зрењанину, Бечеју, Вршцу, Сремској Митровици, Инђији, Алибунар и Панчеву. Локални пољопривредници ће бити позвани да учествују, као и представници локалних самоуправа. Стручњаци, као и представници пројектних партнера ће бити говорници на инфо-сесијама. Током инфо-сесија, документарни филм ће бити приказан и промотивне брошуре ће бити дистрибуиране.

  1. Развој и унапређење финансијских инструмената за фацилитацију производње и употребе биомасе из пољопривредне производње

Гаранцијски фонд АП Војводине од 2005. године имплементира гарантни програм за набавку опреме за пољопривреднике, како би се обезбедио лакши и повољнији приступ финансијским средствима за пољопривреднике. До сада, средства су удобрена за више од 1000 пољопривредника, од укупно 33 милиона ЕУР. Поред тога, Гаранцијски фонд је успео да додатно обезбеди уговоре са неколико локалних самоуправа у АП Војводини, у циљу поделе ризика и ниже каматне стопе. Овај програм може да се користи и за набавку опреме за производњу и коришћење биомасе. Током спровођења пројекта, посебни напори ће бити усмерени на анализу и унапређење постојећих и/или креирање новог гарантног програма који ће бити посебно прилагођен за набавку опреме за обновљиве и одрживе изворе енергије. Поред тога, Фонд ће такође учинити додатне напоре да успостави комуникацију са локалном самоуправама у циљу поделе ризика у обезбеђивању финансијских средстава за производњу и употребу биомасе, посебно због тога што локалне самоуправе могу потенцијално, у следећој фази, да користе енергију биомасе за своје јавне институције, као што су школе, здравствене установе, итд.

  1. Међународна конференција

Међународна конференција о биомаси ће бити организована. Конференција ће бити прилика да се представе резултати пројекта, као и да се отвори дискусија о новим перспективама, са релевантним домаћим и међународним актерима. Осим овога, теме међународне конференције ће бити посебно усмерене и на промоцију модела и искустава најбољих пракси.

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

2017-05-13T08:10:14+00:00