финансирање инвестиција у пољопривреди кредити/гаранције за финансирање инвестиција у пољопривреди

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање инвестиција у пољопривреди у складу са одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције и јавним позивом министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе за аграрна плаћања.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНА

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

  • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
  • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
  • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
  • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу

Физичка     лица     –     носиоци     регистрованих      породичних     пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

  • Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
  • Отворен наменски текући рачун у пословној  банци  и  пријављен  Управи  за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту
(главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 10.000,00 до максимално од ЕУР 250.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај

Рок отплате кредита: до 10 година

Грејс период: до 24 месеца, који је укључен у рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода

Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком

Учешће у складу са пословном политиком Банке и Фонда

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Отплате кредита по истеку грејс периода (уколико је предвиђен конкретним Конкурсом) у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате

Превремена отплата 0%

Накнада Банке за обраду кредитног захтева максимално до: 1% од износа одобреног кредита

Накнада за мониторинг 0%

Накнада за превремену отплату 0%

Инструменти обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза према Банци и Фонду су:

Обавезни инструмент обезбеђења: бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд

Остали инструменти обезбеђења

  • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
  • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
  • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
  • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

Пријава за конкурс и сва неопходна документација

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА МСП, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ преузмите

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА преузмите

ТЕКСТ КОНКУРСА преузмите

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА преузмите

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АПЛИКАНАТА преузмите