СКЛАДИШТА

складишта2018-10-11T11:03:37+00:00

Кредити / Гаранције за финансирање набавке пољопривредне опреме и механизације

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

 1. Изградња, реконструкција, доградња и адаптација:
  • Силоса
  • Подних складишта
  • Хладњача
 2. Набавка пратеће опреме
  Гаранцијски фонд може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита користи за грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНА

Привредним друштвима (микро, мала и средња), земљорадничким задругама и предузетницима чије је пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине и која немају доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду. Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине.

Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичким лицима, носиоцима регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају пребивалиште на територији АП Војводине, отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун и мање од 70 година живота на дан отплате последње рате.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 350.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење

Грејс период до 24 месеца, који је укључен у рок отплате кредита У случају кредитног оквира, максимални период расположивости за повлачење транши је до 12 месеци који је укључен у грејс период

Рок отплате кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење

Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком

Учешће у складу са пословном политиком Банке

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате

Превремена отплата 0%

Накнада Банке за обраду захтева до 1% од износа одобреног кредита

Накнада за превремену отплату 0%

Накнада за мониторинг 0%

Провизија за издавање гаранције Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда

Трошкови спровођења Конкурса 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције

Обавезни инструменти обезбеђењa бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд

Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
 • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

Пријава за конкурс и сва неопходна документација

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА МСП, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ преузмите

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА преузмите

ТЕКСТ КОНКУРСА преузмите

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА преузмите

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АПЛИКАНАТА преузмите