Кредити / Гаранције за финансирање набавке репроматеријала у пољопривреди

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

СЕМЕНСКА РОБА,

ЂУБРИВО,

ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА,

ГОРИВО,

СТОЧНА ХРАНА,

ОСТАЛИ РЕПРОМАТЕРИЈАЛ У ПОЉОПРИВРЕДИ

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Право учешћа на Конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), предузетници, земљорадничке задруге и регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају следеће услове:
Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
 • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

 • Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Фонд ће одобравати гаранције за кредите одобрене у динарима или деноминираним у ЕУР-има у складу са пословном политиком Банке и Фонда, на износ до 100 % укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату). Банка и Фонд ће у смислу члана 1. овог Конкурса учесницима из члана 2. овог Конкурса одобравати кредите у динарима или деноминираним у ЕУР-има и издавати гаранције под следећим условима:

Износ кредита: од минимално 3.000 ЕУР и максимално 100.000 ЕУР у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење или од минимално 300.000 РСД и максимално 12.000.000 РСД.

Номинална каматна стопа: у договору са пословном Банком.

Рок отплате кредита: до 36 месеци, уз уговорну обавезу годишње ревизије пословања клијента (12 месеци од пуштања у течај) са обавезом измирења револвинг кредита у износу од 70% укупног дуга у банци, 15 дана пре годишњег мониторинга. У случају да је процена (мониторинг) негативна, кредит доспева у целости и клијент је дужан да измири све обавезе по доспелом кредиту.

Пуштање кредита у коришћење: врши се са рачуна Банке уз профактуре као контроле намене, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење; кредиту.

Отплата кредита: у једнаким месечним и тромесечним ануитетима/ратама у договору са Банком. Клијент може уговорити и револвинг опцију кредита. Кредит се одобрава у динарима или у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате.

Накнада Банке за обраду кредитног захтева максимално до: 1% од износа одобреног кредита.

Накнада за превремену отплату: 0%.

Накнада за мониторинг: 0%.

Обавезни инструмент обезбеђења: бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд;

Остали инструменти обезбеђења:

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 2. реда на пољопривредном земљишту за кориснике гаранција Гаранцијског фонда ( на пољопривредном земљишту на коме је већ уписана хипотека 1. реда у корист Гаранцијског фонда) у минималном односу у вредности 1:1,3 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције)
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу у вредности 1:1,3 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату) конституисана у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције) или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,5 на гарантовани износ (главни дуг увећан за редовну камату), конституисана у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције)
 • Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

Провизија за издавање гаранције износи 0,5 % годишње од номиналног износа гаранције, и плаћа се пре издавања гаранције. Свака наредна провизија обрачунава се годишње, у периоду од 01.-15.09. текуће године, на остатак гарантованог дуга и плаћа у року од 10 дана од дана пријема обрачуна – фактуре.

Уколико клијент не измири Провизију за издавање гаранције, у року од 10 дана од пријема обрачуна – фактуре за текућу годину, кредит доспева у целости и клијент је дужан да измири све обавезе по доспелом кредиту како према Фонду, тако и према Банци.

На име покрића трошкова спровођења Конкурса, учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 9.000,00 динара, на текући рачун Фонда (укључена накнада за коришћење услуга кредитног бироа и трошкови обраде захтева за издавање гаранције).

Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала у износу од 360.000.000,00 RSD.

Пријава за конкурс и сва неопходна документација

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА МСП, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ преузмите

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА преузмите

ТЕКСТ КОНКУРСА преузмите

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА преузмите

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АПЛИКАНАТА преузмите