Кредити / Гаранције за за куповину објеката

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање и куповину објеката за обављање привредних делатности и вршење медицицинских и васпитно-образовних услуга

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

  • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
  • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
  • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
  • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава:

  • Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
  • Отворен наменски текући рачун у пословној банци и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту
(главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ кредита у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 10.000,00 до максимално од ЕУР 250.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБC, на дан пуштања кредита у течај

Рок враћања кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење

Грејс период до 12 месеци, који је укључен у рок отплате кредита

Минимална каматна стопа у договору са пословном Банком

Начин отплате у договору са банком, по Вашој мери

Учешће у складу са пословном политиком Банке

Превремена отплата 0%

Накнада банке за обраду кредитоног захтева до 1% од износа одобреног кредита, једнократно унапред

Провизија за издавање гранције 0,5% на годишњем нивоу у висини номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције,а свака наредна на остатак гарантованог дуга

Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу овереног купопродајног уговора, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Обавезни инструменти обезбеђења Бланко сопствене менице

Остали инструменти обезбеђења

  • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
  • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
  • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
  • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

Пријава за конкурс и сва неопходна документација

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА МСП, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ преузмите

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА преузмите

ТЕКСТ КОНКУРСА преузмите

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА преузмите

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АПЛИКАНАТА преузмите