Кредити / Гаранције за изградњу објеката

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Изградња, реконструкција, доградња и адаптација:

 • силоса
 • подних складишта
 • хладњача
 • објеката за узгој, држање и промет животиња и других објеката везаних за пољопривредну производњу
 • објеката за обављање производних и услужних делатности
 • као и набавка пратеће опреме

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине;
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;
 • Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу .

Физичка     лица     –     носиоци     регистрованих      породичних     пољопривредних газдинстава, морају да испуњавају и следеће минималне услове:

 • Пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине;
 • Отворен наменски текући рачун у пословној  банци  и  пријављен  Управи  за аграрна плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног газдинства;

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту
(главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита; – кредитног оквира: у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 5.000,00 до максимално од ЕУР 350.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај

Рок отплате кредита: до 10 година

Грејс период: до 24 месеци, који је укључен у рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода

У случају кредитног оквира, максимални период расположивости за повлачење транша је до 12 месеци који је укључен у грејс период

Номинална каматна стопа: у договору са пословном Банком

Учешће: у складу са пословном политиком банке и Фонда

Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун Продавца на основу предрачуна, по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Отплата кредита: по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате

Накнада Банке за обраду кредитног захтева максимално до: 1% од износа одобреног кредита

Накнада за превремену отплату: 0%

Накнада за мониторинг: 0%

Обавезни инструмент обезбеђења: бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд

Остали инструменти обезбеђења:

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту, у минималном односу у вредности 1:1,3 на гарантовани износ или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,5 на гарантовани износ или
 • Банка, Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.
 • Гаранцијски фонд може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава
  кредита користи за грађевинске радове који су директно повезани са финансираним пројектом.