Кредити / Гаранције за куповину пољопривредног земљишта

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Куповина конкретног пољопривредног земљишта – Ако постоји намера куповине пољопривредног земљишта од стране подносиоца захтева у периоду од максимално годину дана од датума потписивања Уговора о издавању гаранције (одобравање кредитног оквира)

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Привредним друштвима (микро, мала и средња), земљорадничким задругама и предузетницима чије је пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине и која немају доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду.

Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине.

Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима који су наведени у конкретном Конкурсу.

Физичким лицима, носиоцима регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају пребивалиште на територији АП Војводине, отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун и мање од 70 година живота на дан отплате последње рате.

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 200.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење

Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком

Рок отплате кредита до 15 година

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу овереног купопродајног уговора/предуговора или предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу овереног купопродајног уговора/предуговора или предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате

Превремена отплата 0%

Накнада Банке за обраду захтева до 1% од износа одобреног кредита

Накнада за превремену отплату 0%

Накнада за мониторинг 0%

Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције

Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5% од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда

Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд

Остали инструменти обезбеђења

  • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
  • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
  • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
  • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

Пријава за конкурс и сва неопходна документација

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА МСП, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ преузмите

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА преузмите

ТЕКСТ КОНКУРСА преузмите

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АПЛИКАНАТА преузмите

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА преузмите