Кредити / Гаранције за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА

Област финансирања

1. Зграде:

 • Замена система грејања
 • Замена система за хлађење
 • Изолација спољних зидова и кровова
 • Замена спољних прозора
 • Замена спољних врата
 • Замена нерегулисаних пумпи централног грејања новим, електронски регулисаним пумпама

2. Коришћење извора обновљиве енергије:

 • Соларно-термални системи за топлу санитарну воду
 • Замена конвенционалног система грејања топлотном пумпом
 • Уградња умреженог фотонапонског система

3. Расвета:

Замена инкаденсцентних (класичних) сијалица новим ЦФЛ сијалицама

Замена старих флуоресцентних лампи модерним Т5 лампама са електронским баластом

4. Пољопривредна опрема:

 • Пољопривредна механизација (трактори, комбајни) са Тier III или Еуро 3А мотором као и мултифункционалне машине са минимум три функције
 • Пољопривредни алати
 • Рекуперација топлоте у млекарама
 • Комбајн са Тier III или Еуро 3А мотором
 • Замена система за наводњавање

Набавка енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије, с тим да банка може, у складу са својом пословном политиком, уговорити да се до 25% средстава кредита може користити за додатне трошкове.

Под енергетски ефикасном опремом подразумевамо опрему која доводи до смањења потрошње енергије за минимално 20% и која доводи до смањења емисије CО2 од минимално 20%. Уколико се у оквиру једног кредита финансира више различитих мера енергетске ефикасности, свака мера, односно опрема која се финансира мора остварити уштеду од минимално 20%.

5. Друга опрема која је у складу са чланом 3 Конкурса

Напомена: за тачке 1-3, намена се односи на пословне објекте односно објекте који служе за обављање делатности/производње.

КОМЕ СУ НАМЕЊЕНИ

Привредна друштва (микро, мала и средња), земљорадничке задруге и предузетници:

 • Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
 • Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине
 • Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду
 • Остали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда и условима из Конкурса

Физичка лица, носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који имају:

 • Пребивалиште на територији АП Војводине
 • Отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна плаћања као наменски рачун
 • Мање од 70 година живота на дан отплате последње рате

ЗАШТО ЈЕ ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД ВАШ НАЈБОЉИ ПАРТНЕР ?

кредит са нижом каматом | дужи период мировања | дужи рок отплате кредита | ниже провизије

Гаранције ће се издавати на износ до 80% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном по следећим условима:

Износ одобреног кредита од минимално 5.000,00 ЕУР до максималнo 250.000,00 ЕУР у динарској противвредности ЕУР по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење

Рок отплате кредита до 10 година од дана пуштања кредита у коришћење

Грејс период до 18 месеци, који је укључен у рок отплате кредита

Номинална каматна стопа у договору са пословном Банком

Учешће у складу са пословном политиком Банке

Пуштање кредита у коришћење врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по званичном курсу НБС на дан пуштања средстава одобреног кредита у течај или појединачних транши или на рачун клијента уз обавезно наменско праћење

Начин отплате кредита по истеку грејс периода у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате

Превремена отплата 0%

Накнада Банке за обраду захтева До 1% од износа одобреног кредита

Накнада за превремену отплату 0%

Накнада за мониторинг 0%

Провизија за издавање гаранције 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције

Трошкови спровођења Конкурса 0,5% годишње од номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције

Обавезни инструменти обезбеђења бланко сопствене менице корисника кредита за Банку и Фонд

Остали инструменти обезбеђења

 • садужништво повезаних лица или осталих правних лица или
 • хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном износу 1:1,3 вредности или
 • хипотека 1. реда на стамбено/пословном објекту у минималном износу 1:1,5 вредности или
 • Банка и Фонд и Клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза

Пријава за конкурс и сва неопходна документација

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА МСП, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ преузмите

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА преузмите

ТЕКСТ КОНКУРСА преузмите

СПИСАК ОБЛАСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ КРЕДИТИРАТИ преузмите

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА преузмите

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АПЛИКАНАТА преузмите