На основу Закључка Владе 05 број 53-2561/2020, објављеног у „Службеном гласнику  РС“, бр. 35/2020, Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине

                            

ОБАВЕШТАВА КЛИЈЕНТЕ

Обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта.

Гаранцијски фонд АП Војводине обезбеђује наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем, на доле наведене адресе и број телефона:

Хајдук Вељкова 11
21137 Нови Сад
Република Србија

Канцеларија директора   office@garfond.rs

Пословни сектор   garancije@garfond.rs

Сектор пословне подршке    podrska@garfond.rs

Сектор управљања ризицима и ризични   rizici@garfond.rs

+381 21 489 37 00